Maui1.webp

IJJINOE EO AN EKLESIA IN

LETTA EO JEN SENIOR PASTOR

Ilo 1980, ear juon menin utiej buru ñan ña ilo an Anij kar tel iõ ñan Maui bwe in iten Rikaki ilo First Assembly of God Kahului, juon eklesia eo ewor 100 armij ie. Jabot eo jinoin tata ilo May, service eo jinoin bwe in Rikaki, oran armij ilo eklesia eo ear ruo alen laplok. Elikin juon yio, ear eddreklok kin 700 armij, ro rej koba tok ilo service ko am ilo jibboñin jabot. Mekarta mon jar eo ilo Kane Street ear aikwij in laplok bwe kimin maroñ wonmanlok wot, ak Anij ear kobellok kejem bwe kimin bed ilo Maui Skate Place en, ijo ear erom jikin kabuñ eo ad ilo yio 1982.

Ilo 1984, Anij ear konono ñan iô ilo wawen eo ear janij iõ im jekjekin in eklesia in. Ear ba, "Ejja einwot an mayor in Maui tel jilu bukon ko, eindrein ikonan bwe kwon Rikaki ilo jilu jikin." Elikin jidrik ien, jaar eddrelok ilo ijoko jet ion Maui. Ilo yio eo wot, jaar jino extension eo kein kajuon ilo Molokai, tokelik extension eo ilo Lanai. Ekkal in jikin jar kein ear tel kij ilo ad juon wot eklesia ilo bwijin jikin ko. Ilo 1984, Anij ear konono ñan iõ bwe in bok joñoul emen acre ilo ituren ial eo eboub tata ion Maui. Joñoul yio tokelik, elikin menin bwiloñ ko rar walok, jaar maroñ bed ilo jikin in kio jej naetan home, building eo elap tata ilo state in.

Ilo 1995, Anij ear lukkun emakit ilo ad bar kobellok jikin jar ko jet ilo 1996 im rar bed wot inabojin Maui ilo Honoka'a Hawaii. Kin mokajin eddrelok in, jikin jar ko jet rar ijjino ilo Kauai, Alaska, Tahiti, California, Japan im Seattle. Ilo 2005, jaar bed ilo 12/12/12 vision, ilo ad tomak bwe KC enaj bed ilo 12 jikin ilo lal ko jet, 12 ilo continental U.S, im 12 jikin ko rekal ilo Hawaii.

Ilo 2010, vision in ear eddreklok im kio jaar bed ilo 120/20 vision, ilo ad tomak bwe jenaj juon eklesia ilo 120 extension ko im tel 20,000 armij ilo kajjojo week mae May 2015. Anij ej kommone menin bwiloñ in. Kio jej bed ilo 13 lal ko: Philippines, Vietnam, Japan, French Polynesia, Fiji, Marshall Islands, Canada, Mexico, Guatemala, Chile, Spain, im Mozambique. Jej bareinwot bed ilo bukon kein ilo United States: Hawaii, California, Oregon, Washington, Alaska, Texas, Oklahoma, Arizona, Arkansas, Missouri, Ohio, Indiana, im Nevada. 

Vision in ej jen Anij im ta in ear kommone ilo an kakirmole ej menin bwiloñ! Ñaij monono bwe jej bok konad ilo ad juon wot ibben Anij. Ñaij reimaanlok ñan ao loe vision in 1-2-3 bok jikin im menin bwiloñ ko renaj walok ilo am jerbal im kadredrelok.

-Dr. James im Pastor Colleen Marocco

Senior Pastors

King's Cathedral & Chapels